Uitleg scores

Milieu Centraal beoordeelt hoe ambitieus de eisen voor duurzaamheid van het keurmerk of bedrijfslogo zijn en let op de transparantie en controle (betrouwbaarheid). Naar welke punten kijkt Milieu Centraal?

Milieu, dierenwelzijn, mens & werk

Milieu Centraal beoordeelt hoe streng de duurzaamheidseisen van het keurmerk of bedrijfslogo zijn. Dus: welke eisen stelt het beeldmerk aan het milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk? Milieu Centraal bekijkt niet of de eisen in de praktijk ook nageleefd worden: daarvoor zijn de producent, de keurmerkeigenaar en de controlerende instantie verantwoordelijk.

Milieu 

Bij alle keurmerken en bedrijfslogo's heeft Milieu Centraal de meest relevante milieu-aspecten onderzocht. Dat zijn onder andere: grondstoffen (nieuw of gerecycled, hoe worden ze gewonnen), gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, gebruik van land en water, ontbossing, biodiversiteit, herkomst en impact van veevoer, de energie die nodig is voor de productie, de gevolgen voor het klimaat (CO2-uitstoot, methaan), energiegebruik (bij apparaten), en afvalbeheer.

Dierenwelzijn

Bij producten met dierlijke ingrediënten (vlees, vis, zuivel, eieren) heeft Milieu Centraal de meest relevante aspecten voor dierenwelzijn onderzocht. Dat zijn onder andere: de leefruimte per dier (bijvoorbeeld het aantal dieren per vierkante meter), uitloop naar buiten, kan het dier zich natuurlijk gedragen (bijvoorbeeld een stofbad of modderbad nemen), zijn er geen pijnlijke ingrepen (castreren, horens verwijderen, snavels kappen), hoe is het transport geregeld (tijd, afstand), hoe gaat de slacht.

Mens & werk

Bij producten die van buiten Europa komen (zoals tropische producten, koffie, thee en cacao, kleding en hout) heeft Milieu Centraal de meest relevante aspecten voor mens & werk onderzocht. Dat zijn onder andere: eerlijke handel (bijvoorbeeld een eerlijke prijs en afspraken voor een lange termijn), arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld werktijden, eerlijk loon, geen kinderarbeid, recht om lid te worden van een vakbond) en aandacht voor de lokale gemeenschap (scholing, gezondheidszorg).

Uitleg scores duurzaamheid

De scores voor milieu, dierenwelzijn en mens & werk laten zien hoe ambitieus het keurmerk is in vergelijking met andere keurmerken in dezelfde categorie (bijvoorbeeld eieren). Milieu Centraal geeft score van 0 tot 5.

0 Het keurmerk stelt geen extra eisen bovenop de wettelijke eisen.
1 De eisen van het keurmerk gaan iets verder dan het wettelijk minimum en liggen ongeveer op het niveau dat gangbaar is in de branche.
2 De eisen van het keurmerk gaan iets verder dan het wettelijk minimum en liggen iets boven het niveau dat gangbaar is in de branche.
3 De eisen zijn strenger dan de gangbare praktijk, maar kunnen nog een stuk strenger.
4 De eisen zijn behoorlijk streng, maar het zijn niet de strengst mogelijke eisen.
5 De eisen van het keurmerk zijn zeer streng.
n.v.t. Het onderdeel is niet van toepassing. Bij groente en fruit bijvoorbeeld staat de score voor dierenwelzijn op n.v.t., omdat er geen dieren bij het product betrokken zijn.
n.t.b. Milieu Centraal moet de score nog bepalen. Dit geldt bij alle niet-voedingskeurmerken voor het onderdeel transparantie.

Controle

Milieu Centraal beoordeelt de betrouwbaarheid van het duurzaamheidskeurmerk. Hoe is de controle geregeld (onafhankelijk of niet, door een geaccrediteerde organisatie) en zijn er sancties als een bedrijf zich niet aan de eisen houdt?

Uitleg score controle

Bij voedingskeurmerken geeft Milieu Centraal een score van 1 tot 3. Bij de andere keurmerken geeft Milieu Centraal een score van 1 tot 5.

Score controle voeding

1 Minder betrouwbaar keurmerk: Er is geen onafhankelijke controle en/of geen transparant sanctiebeleid.
2 Betrouwbaar keurmerk: Er is controle door een onafhankelijke, maar niet geaccrediteerde partij óf het keurmerk is ‘associated member’ van ISEAL Alliance**. Er is ook een transparant sanctiebeleid.
3 Zeer betrouwbaar keurmerk: Er is controle door een onafhankelijke, geaccrediteerde* partij óf het keurmerk is full member van ISEAL Alliance**. Er is ook een transparant sanctiebeleid.

*De controlerende partij is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of een vergelijkbare buitenlandse instantie.
**ISEAL Alliance is een internationaal platform voor keurmerkeigenaren die samenwerken aan voortdurende verbetering van duurzaamheidsstandaarden.

Transparantie (alleen bij keurmerken en logo’s op voeding)

Bij transparantie beoordeelt Milieu Centraal of de informatie over het keurmerk/logo begrijpelijk, concreet en makkelijk vindbaar is en of het keurmerk/logo verslag doet van de resultaten. Kortom: kun je er makkelijk achter komen waar het keurmerk/logo voor staat? Milieu Centraal toetst op:

Vindbaarheid: staan de (belangrijkste eisen) op de website van het keurmerk/logo en zijn ze daar makkelijk (met enkele logische muisklikken) te vinden?
Begrijpelijkheid: is de website in het Nederlands of Engels geschreven en zijn de eisen begrijpelijk voor de consument?
Toetsbaarheid: zijn de eisen concreet en meetbaar? Concreet is: ‘Drie kippen per vierkante meter’. Niet concreet is: ‘De dieren hebben voldoende ruimte’.
Resultaten: doet het keurmerk/logo verslag van de resultaten, bijvoorbeeld in het jaarverslag? (score: ja/nee)

Uitleg score transparantie

Milieu Centraal geeft op elk onderdeel een score. De laagste score bepaalt de eindscore. Als het keurmerk geen verslag doet van de resultaten, wordt er een punt van de eindscore afgetrokken. Een voorbeeld: een keurmerk scoort een 4 op vindbaarheid, een 5 op toetsbaarheid, een 3 op begrijpelijkheid en het doet verslag van de resultaten. Dan is de eindscore voor transparantie een 3.

Milieu Centraal geeft een totaalscore van 1 tot 5.